CZWARTA EDYCJA SYMPOZJUM - ECOSERV 2016

Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych

 

Sympozjum ECOSERV 2016 odbyło się w dniach 5-6 września 2016 roku na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zgromadziło ono blisko 100. uczestników z 39 instytucji. W grupie tej znaleźli się cenieni przedstawiciele nauk przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych oraz reprezentanci praktyki zarządzania środowiskiem, ochrony przyrody i planowania przestrzennego, w tym pracownicy: Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Generalnej i regionalnych dyrekcji lasów państwowych, regionalnych i miejskich biur planowania przestrzennego oraz parków narodowych.

Gościem specjalnym konferencji był dr Joachim Maes z Joint Research Centre, który kieruje komórką ds. „Ecosystem Services and Biodiversity” i jest wybitnym specjalistą w tej dziedzinie. Omówił on stan wdrażania koncepcji świadczeń ekosystemów do polityk na poziomie Unii Europejskiej prezentując jednocześnie efekty działania Grupy Roboczej Komisji Europejskiej ds. Rozpoznania i oceny ekosystemów i ich usług (Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services, MAES).

W trakcie sesji otwarcia, dwóch sesji plenarnych i sześciu sesji specjalistycznych wygłoszono 43 referaty, w ramach których przedstawiono nowe wyniki badań nad świadczeniami ekosystemów w Polsce z uwzględnieniem rozwoju metodologii i technik pozyskiwania informacji. Obrady służyły również pokazaniu możliwości poszerzenia udziału badaczy z Polski w projektach międzynarodowych, w tym wykorzystania globalnej sieci współpracy i komunikacji Ecosystem Services Partnership (ESP). Ważnym dopełnieniem Sympozjum były dwa seminaria, w ramach których dyskutowano nad potencjałem świadczeń ekosystemów do praktycznego wykorzystania w pracy administracji publicznej i firm projektowych. Tematem przewodnim obu seminariów były możliwości wykorzystania rozpoznania i oceny ekosystemów i ich świadczeń na poziomie województw i miast.

Istotnym efektem ECOSERV 2016, podobnie jak w przypadku poprzednich edycji, jest publikacja dwóch zeszytów czasopisma „Ekonomia i Środowisko” (numery: 59/4 z 2016 r. i 60/1 z 2017 r.), które zawierają przegląd dotychczasowego dorobku w zakresie badań nad świadczeniami ekosystemów w naszym kraju.

Jako organizatorzy Sympozjum składamy podziękowania wszystkim uczestnikom za udział w ECOSERV 2016. Już teraz zapraszamy do udziału w planowanej kolejnej edycji tego wydarzenia – ECOSERV 2018.

 

GALERIA ZDJĘĆ - pokaż